Spring til indhold

Socialpædagogisk bistand servicelovens § 85

Tilsyn med socialpædagogisk bistand (servicelovens § 85)

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med socialpædagogisk bistand jf. serviceloven § 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med leverandører af ydelser efter servicelovens § 85, som ikke hører under socialtilsynenes normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn.

  1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med  formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i eget koncept udviklet med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udføres systematiske, uvildige og fagligt begrundede tilsyn, jf. formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn.

  1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn føres med udgangspunkt i servicelovens § 148 a.

For at kunne gennemføre et tilsyn fordres bred adgang til oplysninger om tilbuddet og borgerne.

Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

  1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvis en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bla. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte have.

Før tilsynsbesøget

Tilbuddet, der skal føres tilsyn med, orienteres om tilsynet i en elektronisk varsling. Der tilstræbes fleksibilitet i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling.
Der aftales tidspunktet for tilsynsbesøget, et vejledende dagsprogram og en oversigt over, hvilke dokumenter tilbuddet skal indsende til Socialtilsyn Øst.

Med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter og de specifikke aftaler indgået i kontrakten forbereder socialtilsynet tilsynsbesøget, herunder udarbejdelse af spørgeguide samt tilrettelæggelse af det fysiske besøg.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en til to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler indgået i kontrakten.
Under tilsynet vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. eksempler på borgerjournaler, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær.

Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet bedst muligt tilpasses tilbuddets rytme og struktur. 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews

  • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer, herunder rammerne for det sociale tilbuds overordnede drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet.

  • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøve, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

  • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af det tilbud, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

  • Pårørende

I de tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende i et vist omfang kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Formålet med dialogen er at indhente viden om, hvordan det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i samarbejdet med tilbuddet.

Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren. 

  • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og understøttelse af sundhed. 

  • Besigtigelse af de fysiske rammer

Hvis strukturen i tilbuddet tilsigter dette, vil besigtigelse af fysiske rammer være begrundet.

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt tilbuddets fysiske rammer dvs. tilbuddets omgivelser, udformning, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold.

  • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes om muligt ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet.

I forbindelse med tilsynet tilbyder socialtilsynet at samle op på dagen med ledelse(bestyrelse) og eventuelt medarbejdere.

Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos tilbuddet.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

 Feedback

Sidst opdateret

18.09.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær