Spring til indhold

Voksne

I forhold til voksne skal tilbuddet indberette:

  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (skal være dokumenteret)
  • Optagelser i særlige botilbud uden samtykke
  • Magtanvendelse udøvet i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108 i henhold til strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse

Frister for registrering og indberetning

Registrering skal foretages af tilbuddet på et af de særlige indberetningsskemaer, som kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside, medmindre handlekommune selv har udarbejdet indberetningsskema.

Ikke-tilladt magtanvendelse og anden magtanvendelse

Ved overtrædelse af reglerne, i tilfælde, hvor der ikke foreligger beslutning om fortsat magtanvendelse, eller tilfælde, hvor indgreb er foretaget som led i nødværge eller nødret, skal registrering ske strakt og senest dagen efter, at foranstaltningen er sat i værk. Indberetning skal ske strakt og senest på 3. dagen til handlekommune med kopi til tilsyn.

Overgreb i forhold til akut fastholdelse indberettes én gang om måneden.

Tilladt magtanvendelse

Registrering af foranstaltninger skal foretages straks og senest efter indgrebet har fundet sted og indberettes månedligt.

Indgreb over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108 i henhold til strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse

Registrering skal ske inden for 24 timer og indberettes uden ugrundet ophold til handlekommune, dvs. inden for 48 timer. Ved månedens udgang skal registrering samt kommentarer sendes til socialtilsynet.

Klage over magtanvendelse

Handlekommunen har ansvaret for at orientere borgeren eller dennes repræsentant (værge/pårørende) om, at der er truffet afgørelse om magtanvendelse, herunder oplyse borgeren mv. om muligheden for at klage over afgørelsen. Feedback

Sidst opdateret

12.09.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen