Spring til indhold

Tilsyn

Kommunerne har ansvaret for også at føre et generelt drift orienteret tilsyn jf. servicelovens §§ 148a og 151 ved en række tilbud, der ikke er pålagt tilsyn fra socialtilsynene. Udførelsen af en række af disse tilsyn kan tilkøbes hos Socialtilsyn Øst.

Socialtilsynsloven definerer de tilbud som er underlagt tilsyn fra et socialtilsyn.

Der resterer dog fortsat tilsynsforpligtelser hos de enkelte kommuner.
Kommunerne har ansvaret for også at føre et generelt driftsorienteret tilsyn jf. servicelovens §§ 148a og 151 ved en række tilbud, der ikke er pålagt tilsyn fra socialtilsynene.

Udførelsen af en række af disse tilsyn kan tilkøbes hos Socialtilsyn Øst.

Socialtilsyn Øst har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og sociale døgntilbud siden 1. januar 2014. Holbæk Kommune har før dette udbudt og udført tilsynsopgaver for andre kommuner siden 2012 (relaterende både servicelovens §§ 148a og 151). Det er denne samlede erfaring, der i dag understøtter aktiviteterne i tilkøbsfunktionen.

Et tilsyn fra Socialtilsyn Øst er altid uvildigt, systematisk og udføres af fagligt kompetente medarbejdere. Systematikken tager generelt afsæt i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel og/eller sundhedsloven, men tilpasses lokale og faglige behov.

Der kan i forhold til tværfaglige perspektiver inddrages bl.a. uddannede pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, økonomer og jurister; ofte med lang og bred erfaring.

 Tilkøbskatalog 2018

 

PlejeboligerTilsyn med plejeboliger

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med plejeboliger jf. servicelovens § 151

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører socialtilsynet systematiske, uvildige og fagligt kompetente tilsyn.
Tilsynet vil i relevant omfang ligeledes følge op på krav fra sundhedsloven og anbefalinger fra tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det tager afsæt i servicelovens § 151.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har Socialtilsyn behov for adgang til oplysninger om tilbuddet.
Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte være underlagt. 

Før tilsynsbesøget

Tilsynet afvikles, som loven foreskriver det, som et uanmeldt tilsyn.
Der tilstræbes under tilsynet fleksibilitet i forhold til enhedens ønsker for tilrettelæggelse af besøget, afvikling interviews etc.

Tilsynet forberedes ud fra oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, hjemmeside og Tilbudsportal.
Det er en forudsætning for disse tilsyn, at Socialtilsyn Øst har elektronisk afgang til plejehjemmets elektroniske journalsystem, således at man forud for besøget kan foretage stikprøvekontroller her i forhold til overholdelse af love og regler, systematik, tilgængelighed etc.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en, eventuelt to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler i kontrakten. Der er mulighed for mindre justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i plejeboligernes rytme.

Under tilsynet vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. kvalitetsstandarder, værdighedspolitik, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær. 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn. 

Åbningsmøde

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews 

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer fra lederperspektiv, herunder rammerne for det sociale tilbuds overordnede drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus.
Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at værdighedspolitikker, kvalitetsstandarder, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker data/oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er at belyse borgernes oplevelser og indtryk af de ydelser, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

Formålet med dialogen er at indhente viden om, hvordan plejeboligernes værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i deres samarbejde med tilbuddet. I de mange tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds samlede indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren; bl.a. set i lyset af lokale og centrale værdighedspolitikker. 

 • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og understøttelse af sundhed (krav for sundhedslovene). 

 • Besigtigelse af de fysiske rammer

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt tilbuddets fysiske rammer dvs. tilbuddets omgivelser, udformning, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, samt understøtter indsatsens formål og indhold.  

 • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet.

 • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem dokumentation, interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos tilbuddet.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dk

FriplejeboligerTilsyn med friplejeboliger

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med friplejeboliger jf. servicelovens § 151a-b. 

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og friplejeboligloven.
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører socialtilsynet systematiske, uvildige og fagligt kompetente tilsyn.
Tilsynet vil i relevant omfang ligeledes følge op på krav fra sundhedslovene og eventuelt anbefalinger fra tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det overholder servicelovens § 151.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har socialtilsynet behov for adgang til oplysninger om tilbuddet.
Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32.

Tilsynet indeholder kritisk gennemgang af Friplejeboligernes regnskab i.h.t. friplejeboligloven § 91 stk. 3. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte have. 

Før tilsynsbesøget

Tilsynet afvikles, som loven foreskriver det, som et uanmeldt tilsyn.
Der tilstræbes under tilsynet fleksibilitet under tilsynsbesøget i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling interviews etc.

Tilsynet forberedes ud fra oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, hjemmeside og Tilbudsportal.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en, eventuelt to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler i kontrakten. Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i friplejeboligernes rytme.

Under tilsynet, vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. eksempler på individuelle borgerjournaler, kvalitetsstandarder, værdipolitik, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, oversigt med personale og over personalegennemstrømning og sygefravær (for det forgangne år).

I forhold til kritisk gennemgang af regnskab vil der blive efterspurgt aktuelt revideret regnskab med revisionsprotokollat og årets budget. 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Åbningsmøde

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews 

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer ud fra lederperspektiv, herunder rammerne for friplejeboligernes overordnede drift, eksempelvis værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at værdighedspolitikker, kvalitetsstandarder, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af det tilbud, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter, samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

Formålet med dialogen er, at indhente viden om, hvordan friplejeboligernes værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i samarbejdet med tilbuddet. I de mange tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds samlede indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren. 

 • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og i mindre omfang understøttelse af sundhed (krav for sundhedslovene). 

 • Besigtigelse af de fysiske rammer

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt friplejeboligernes fysiske rammer dvs. omgivelser, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. 

 • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet. 

 • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos friplejeboligernes ledelse.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.
Den kritiske gennemgang af regnskabet afleveres som særskilt delrapport.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dk

Hjemmepleje mm.Tilsyn med hjemmepleje/sygepleje

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med hjemme- og sygepleje jf. servicelovens § 151c.

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service, visitators afgørelser samt kommunalt udtrykt serviceniveau udtrykt gennem kvalitetsstandarder, politikker etc. 
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i sundhedslovgivning og delvist Socialstyrelsens kvalitetsmodel, udfører socialtilsynet systematiske, uvildige og fagligt kompetente tilsyn.
Tilsynet vil følge op på krav fra sundhedslovene og anbefalinger fra tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det tager afsæt i servicelovens § 151c og krav fra sundhedslovgivningen.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har socialtilsynet behov for adgang til oplysninger om tilbuddet.
Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte have. 

Før tilsynsbesøget

Tilsynet afvikles, som anmeldt tilsyn.
Der tilstræbes i planlægningen af tilsynet at udvise fleksibilitet i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling interviews etc.

Tilsynet forberedes ud fra oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, hjemmeside og Tilbudsportal.
Det er en forudsætning for disse tilsyn, at Socialtilsyn Øst har elektronisk afgang til den  elektroniske journalsystem, således at man forud for besøget kan foretage stikprøvekontroller heri i forhold til overholdelse af love og regler, systematik, tilgængelighed etc.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en, evt. to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler indgået i kontrakten. Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i leverandørens rytme.

Under tilsynet vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. kvalitetsstandarder, værdighedspolitik, leverandørens løfter gennem hjemmesider m.m., lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, tjensteplaner, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær (for det forgangne år). 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Åbningsmøde

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews 

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er. at belyse tilsynets temaer, herunder rammerne for leverandørens drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at værdighedspolitikker, kvalitetsstandarder, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.

Andre væsentlige fokus er borgernes muligheder for oplevelse af sammenhæng med andre aktørers indsats, tværfaglig understøttelse.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er, at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes samlede kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af de ydelser, som de modtager. I den forbindelse spørges ind til både myndigheds og leverandørens overholdelse af krav til visitation, afgørelse, information og overholdelse af krav fra kvalitetsstandarder.

Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes inddragelse og indflydelse på levering af ydelser og om borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

Pårørende inddrages i forhold til borgere, der vurderes inhabile i at kunne overskue og begrunde tilbagemeldinger om tilfredsheden med indsatsen.

I de mange tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt leverandørens samlede indsats understøtter borgeren svarende til hensigten. 

 • Fælles for interviews

Der vil foruden fokus på service-/sundhedslovens forpligtelser, være fokus på såvel retssikkerhed (herunder inddragelse) og efterlevelse af lokal værdighedspolitik og sundhedslovene. 

Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet. 

 • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. i dokumentationen, gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos leverandøren.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dk

Aktivitets- og beskæftigelsestilbudTilsyn med beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) samt aktivitets- og samværstilbud

(serviceloven § 104)

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 148 a, stk. 4.
Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. henholdsvis § 103 og § 104, som ikke hører under socialtilsynets normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn. 

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven.
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i eget koncept udviklet med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udføres systematiske, uvildige og fagligt begrundede tilsyn, jf. formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn. 

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det overholder servicelovens § 148 a.

For at kunne gennemføre et tilsyn fordres bred adgang til oplysninger om tilbuddet og borgerne.

Socialtilsyn Øst er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte være underlagt.

Før tilsynsbesøget

Tilbuddet, der skal føres tilsyn med, orienteres om tilsynet i en elektronisk varsling. Der tilstræbes fleksibilitet under tilsynsbesøget i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling.
Brevet angiver bl.a. tidspunktet for tilsynsbesøget, et vejledende dagsprogram og en oversigt over, hvilke dokumenter (herunder aktuel takstberegning) tilbuddet skal indsende til Socialtilsyn Øst.

Med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter og de specifikke aftaler indgået i kontrakten forbereder socialtilsynet tilsynsbesøget, herunder udarbejdelse af spørgeguide samt tilrettelæggelse af det fysiske besøg.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en til to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler indgået i kontrakten. Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i tilbuddets rytme.

Under tilsynet, vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. eksempler på borger dokumentation, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær.

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews

 • Bestyrelsen

(kun relevant for tilbud med en bestyrelse). Formålet med dialogen er, at belyse, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer, herunder rammerne for det sociale tilbuds overordnede drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af det tilbud, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

I de tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende i et vist omfang kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Formålet med dialogen er, at indhente viden om, hvordan det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i samarbejdet med tilbuddet.

Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren. 

 • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og understøttelse af sundhed. 

 • Besigtigelse af de fysiske rammer

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt tilbuddets fysiske rammer dvs. tilbuddets omgivelser, udformning, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. 

 • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet. 

 • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos tilbuddet.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dk

Socialpædagogisk bistand servicelovens § 85Tilsyn med socialpædagogisk bistand (servicelovens § 85)

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med socialpædagogisk bistand jf. serviceloven § 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med leverandører af ydelser efter servicelovens § 85, som ikke hører under socialtilsynenes normale tilsynskompetence jf. § 4 i lov om socialtilsyn.

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med  formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i eget koncept udviklet med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udføres systematiske, uvildige og fagligt begrundede tilsyn, jf. formålsparagraffen, § 1, i lov om socialtilsyn.

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn føres med udgangspunkt i servicelovens § 148 a.

For at kunne gennemføre et tilsyn fordres bred adgang til oplysninger om tilbuddet og borgerne.

Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte have.

Før tilsynsbesøget

Tilbuddet, der skal føres tilsyn med, orienteres om tilsynet i en elektronisk varsling. Der tilstræbes fleksibilitet i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling.
Der aftales tidspunktet for tilsynsbesøget, et vejledende dagsprogram og en oversigt over, hvilke dokumenter tilbuddet skal indsende til Socialtilsyn Øst.

Med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter og de specifikke aftaler indgået i kontrakten forbereder socialtilsynet tilsynsbesøget, herunder udarbejdelse af spørgeguide samt tilrettelæggelse af det fysiske besøg.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en til to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler indgået i kontrakten.
Under tilsynet vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. eksempler på borgerjournaler, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær.

Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet bedst muligt tilpasses tilbuddets rytme og struktur. 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer, herunder rammerne for det sociale tilbuds overordnede drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet.

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøve, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af det tilbud, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

I de tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende i et vist omfang kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Formålet med dialogen er at indhente viden om, hvordan det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i samarbejdet med tilbuddet.

Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren. 

 • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og understøttelse af sundhed. 

 • Besigtigelse af de fysiske rammer

Hvis strukturen i tilbuddet tilsigter dette, vil besigtigelse af fysiske rammer være begrundet.

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt tilbuddets fysiske rammer dvs. tilbuddets omgivelser, udformning, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold.

 • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes om muligt ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet.

I forbindelse med tilsynet tilbyder socialtilsynet at samle op på dagen med ledelse(bestyrelse) og eventuelt medarbejdere.

Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos tilbuddet.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dk

Andre tilsynAndre tilsyn

Ovenstående liste, er ikke mere statisk, end at vi gerne vil indgå i dialog, hvis der er et ønske om et andet tilsyn.

Hvis der er særlige ønsker til tilsyn efter servicelovens §§ 148a eller 151 tager vi gerne en drøftelse om der er mulighed for at efterkomme dette. 

For yderligere oplysninger henvises til E-mail eller telefonkontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67    

E-mail: lech@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

21.12.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning på denne side her.