Spring til indhold

Magtanvendelser

Her på siden kan du læse , hvordan du indberetter magtanvendelser i sociale tilbud og hvilken opgave Socialtilsyn Øst har i forbindelse med magtanvendelser.

 

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Som led i sin funktion som tilsynsmyndighed og for at kunne vurdere, hvorvidt de enkelte tilbud har den fornødne kvalitet, skal Socialtilsyn Øst modtage indberetninger om magtanvendelser. Socialtilsyn Øst vurderer på baggrund af de modtagne indberetninger, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser. Eksempelvis kunne mange eller voldsomme magtanvendelser og indgreb give anledning til dialog med tilbuddet om deres pædagogiske praksis.

Tilbuddet skal registrere magtanvendelsen og sende indberetningen om magtanvendelse til:

  • Kommunen med ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • Driftsansvarlig kommunalbestyrelse eller regionsråd (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)
  • Socialtilsyn Øst, der fører det driftsorienterede tilsyn.
  • Interne skolers beliggenhedskommune

På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at vurdere på de foretagne indgreb, alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren.

Indberetninger om magtanvendelse indgår således i grundlaget for kommunen, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, og i Socialtilsynets vurdering af forholdene i det enkelte tilbud. Klager over magtanvendelser sendes til handlekommunen

Skema til indberetning af magtanvendelser finder I under overskriften Selvbetjening.

VoksneI forhold til voksne skal tilbuddet indberette:

  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (skal være dokumenteret)
  • Optagelser i særlige botilbud uden samtykke
  • Magtanvendelse udøvet i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108 i henhold til strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse

Frister for registrering og indberetning

Registrering skal foretages af tilbuddet på et af de særlige indberetningsskemaer, som kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside, medmindre handlekommune selv har udarbejdet indberetningsskema.

Ikke-tilladt magtanvendelse og anden magtanvendelse

Ved overtrædelse af reglerne, i tilfælde, hvor der ikke foreligger beslutning om fortsat magtanvendelse, eller tilfælde, hvor indgreb er foretaget som led i nødværge eller nødret, skal registrering ske strakt og senest dagen efter, at foranstaltningen er sat i værk. Indberetning skal ske strakt og senest på 3. dagen til handlekommune med kopi til tilsyn.

Overgreb i forhold til akut fastholdelse indberettes én gang om måneden.

Tilladt magtanvendelse

Registrering af foranstaltninger skal foretages straks og senest efter indgrebet har fundet sted og indberettes månedligt.

Indgreb over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108 i henhold til strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse

Registrering skal ske inden for 24 timer og indberettes uden ugrundet ophold til handlekommune, dvs. inden for 48 timer. Ved månedens udgang skal registrering samt kommentarer sendes til socialtilsynet.

Klage over magtanvendelse

Handlekommunen har ansvaret for at orientere borgeren eller dennes repræsentant (værge/pårørende) om, at der er truffet afgørelse om magtanvendelse, herunder oplyse borgeren mv. om muligheden for at klage over afgørelsen. 

Børn og ungeFra 1. januar 2017 skal anbringelsessteder der er omfattet af Lov om voksenansvar samt kommunale plejefamilier anvende det centralt bestemte indberetningsskema, der er bilag 1a og 1b til bekendtgørelsen. Skemaet findes under overskriften Selvbetjening

Tilbuddet skal indberette:

  • Enhver magtanvendelse udøvet overfor anbragte børn og unge, jf. Lov om Voksenansvar
  • Magtanvendelse på interne skoler tilknyttet anbringelsesstedet.

Kommunale plejefamilier skal indberette:

Indgreb i forhold til at afværge tingsskade. Fysisk guidning skal ikke registreres eller indberettes.

Magtanvendelser i øvrigtHvis der er begrundet mistanke om, at der er foretaget en handling, der er undergivet påtale, herunder et eventuelt strafansvar, skal anbringelsesstedets leder eller dennes stedfortræder eller den kommunale plejefamilie straks sikre hændelsen registreres og uden ugrundet ophold (inden for 48 timer) sende indberetning til socialtilsynet. Socialtilsynet skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er rettet henvendelse til politiet.Feedback

Sidst opdateret

26.10.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning på denne side her.