Spring til indhold

Økonomi

Socialtilsynet fører tilsyn med økonomien i tilbud, som er godkendt efter lov om socialtilsyn. Tilbuddene skal indsende oplysninger om deres økonomi til socialtilsynet.

Der føres i henhold til § 6, stk. 3 i lov om socialtilsyn, tilsyn med at tilbuddene har den fornødne økonomiske kvalitet, og socialtilsynet skal tage stilling til

  • om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  • om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
  • om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Det økonomiske tilsyn foretages på baggrund af budget og årsrapport på Tilbudsportalen. Såfremt socialtilsynet har brug for en uddybning af indholdet, indhenter socialtilsynet yderligere materiale, jf. § 12.

Socialtilsynet har via det driftsorienterede tilsyn viden om indhold og faglig kvalitet i det enkelte tilbud, hvilke faglige metoder, der anvendes, planer for udvikling, resultater for borgerne med videre. Denne viden danner udgangspunkt for socialtilsynets vurdering af sammenhængen mellem økonomi og kvalitet i tilbuddet. Det er en forudsætning for forsat godkendelse, at tilbuddets budget og den kvalitet, som beboerne oplever, står i et rimeligt forhold til hinanden. Samtidig skal budgettet tage højde for de udviklingsbehov og ønsker, som tilbuddet har.

I forhold til økonomisk bæredygtighed er nøgletallene lønudgifter, ejendomsudgifter mv. et væsentligt vurderingsgrundlag.Feedback

Sidst opdateret

04.10.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen